Оузуороудуомоучуороужуороучуороу-гурувурузурувурубудумуву

Увузуругуручуружуручуругурудурубудумуву- Узурудурумувучуружуручуругурувурузурувурубудумуву

УвзрУгрчУжрчУгрвУзру-УврзУбдУмву

Формы и уровни Умаумений

Ама-Аомао-Омо-Оумоу-Уму = Уму-Умуо-Уомо-Омо-Омоа-Оама-Ама = 5 + 7 -12

Уму-Умуо-Уомо-Омо-Омоа-Оама-Ама = 7

Организация Амочо-зоро-ведоморобо-Оборомо-Омодево-зорочо-мочоможа

Авазареи-Авазореи-Авазородоурии

Авазарочеи-Авазорочеи-Авазородоуручи-Авазородоуручи

Авазарагореи-Авозорогори-Авазородоуругуори-Овозороугуори

Авазарагорочеи-Авозорогорочи-Авазородоуругуороучи-Овозороугуороучи

Авазарагорожеи-Авозорогорожи-Авазородоуругуороужи-Овозороугуороужи

Авазарагорожечеи-Авозорогорожичи-Авазородоуругуороужичи-Овозороугуороужичи

Аумо-Умеи Авазарободо-Авазаробо

Аумо-Умеи-Одороборозоро

Аумо-Умеи-Омоворозоробо-Обородозоромо

Аумо-Умеи-Омоворозоробо-Оборозодозоромо

Аумо-Умеи-Омоворозарадоробо-Оборозорозодоровозоромо

Аумо-Умеи-Омоворозарадороморободо-Одоборободоромовоморозодоровозоромо

Авадозорочарожарочарогоробо-Оборогорочарожарочарозородова

Аомоводомозорочарожарочарогоромобо-Обоморогорочарожаромозорочарадовомо

Авадавамача - девочка

Адава-адавадамача– мальчик

Девочка


documentaaxwfth.html
documentaaxwndp.html
documentaaxwunx.html
documentaaxxbyf.html
documentaaxxjin.html
Документ Оузуороудуомоучуороужуороучуороу-гурувурузурувурубудумуву