ДОДАТКИ

ДОДАТОК А
Система оцінювання знань з курсу "Водний кадастр"

Згідно з положенням про кредитно-модульну систему оцінювання знань студентів географічного факультету, навчальні дисципліни, перелічені у "Навчальному плані" підготовки фахівців-гідроекологів, залежно від їхньої вагомості отримують певне число кредитів ECTS.
Навчальна дисципліна "Водний кадастр" представляє собою окремий модуль, який поділено на два змістовні модулі – окремі логічно завершені частини навчального курсу.
З дисципліни "Водний кадастр" протягом семестру студент має два проміжні етапи контролю, за якими йому зараховують здачу модулів (табл. 1). Здавши позитивно ці змістовні модулі, студент отримує певне число кредитів ECTS.
Зарахування кредитів здійснюється за різною рейтинговою оцінкою знань студента (його успішністю).

Основні ДОДАТКИ види діяльності, які оцінюються при вивчені навчальної дисципліни "Водний кадастр" виступають:
1. Колоквіум.
2. Контрольна робота.
3. Захист практичних робіт;
4. Відвідування практичних занять.
5. Домашнє завдання.
6. Реферат.
7. Відвідування лекцій і ведення конспекту.
8. Іспит.

До іспиту допускають студентів, які протягом вивчення навчальної дисципліни (модуля) набрали > 40 балів. За вищої кількості балів студент претендує на певну оцінку, що можна визначити з поданих таблиць:

Таблиця 1. Рейтингова оцінка знань з курсу "Водний кадастр" (доступно тільки при скачуванні)

Таблиця 2. Рейтингова оцінка контролю знань студентів (у балах) (доступно тільки при скачуванні)

Таблиця 3. Оцінювання знань (доступно тільки при скачуванні)

Курс веде доцент Курганевич Л.П.
Шкала ECTS
відмінно — А — 90-100 балів
добре — ВС ДОДАТКИ — 75-89 балів
задовільно — DE — 60-74 бали
незадовільно — FX — 35-59 балів з можливістю повторної здачі
незадовільно — F — 1-34 бали з обов'язковим повторним курсом


documentaaxpcvp.html
documentaaxpkfx.html
documentaaxprqf.html
documentaaxpzan.html
documentaaxqgkv.html
Документ ДОДАТКИ